Kształcenie zawodowe bez zakłóceń w Powiecie Pilskim - zakup komputerów i tabletów dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Zespołu Szkół przy Teatralnej
Kształcenie zawodowe bez zakłóceń w Powiecie Pilskim - zakup komputerów i tabletów dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Zespołu Szkół przy Teatralnej

O projekcie:
Nr projektu: RPWP.08.03.01-30-0013/20
Okres realizacji projektu:  od 16 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 roku
Całkowita wartość projektu:  277 460,00 złotych
Wkład funduszy europejskich: 235 841,00 złotych
Projekt realizowany w ramach:
Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie możliwości prowadzenia kształcenia zawodowego w formie zdalnej 4 szkołom mającym siedzibę i prowadzącym kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Pilskiego (województwo wielkopolskie), poprzez wyposażenie ich w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, w okresie od 16 listopada do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt polega na:

zakupie sprzętu do prowadzenia nauki w formie zdalnej dla:

- Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile, w skład której wchodzi Technikum numer 5 oraz Branżowa Szkoła I stopnia numer 5,

- Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile, w skład której wchodzi Technikum numer 2 oraz Branżowa Szkoła I stopnia numer 2.

Łącznie w ramach projektu zakupionych zostanie 56 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 2 tablety wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej.

Planowane efekty projektu.

Efektem projektu będzie złagodzenie skutków epidemii COVID - 19 poprzez nieodpłatne udostępnienie uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego, lub ich sprzęt nie spełnia minimalnych wymogów do uruchomienia wymaganych aplikacji, sprzętu niezbędnego do prowadzenia nauki zdalnej.

Zakupiony sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia obejmuje:

Zadanie 1.

Zakup sprzętu do nauki zdalnej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile:

Okres realizacji zadania: od 16 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 roku
Miejsce realizacji zadania – Powiat Pilski / Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, w tym:
- 16 laptopów wraz z oprogramowaniem (w tym oprogramowanie do nauki zdalnej)
- 2 tablety wraz z oprogramowaniem (w tym oprogramowanie do nauki zdalnej).
 
Zakupiony sprzęt pozostanie w szkole i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Zadanie 2.

Zakup sprzętu do nauki zdalnej w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile:
Okres realizacji zadania: od 16 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 roku
Miejsce realizacji zadania – Powiat Pilski / Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile
W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, w tym:
- 40 laptopów wraz z oprogramowaniem (w tym oprogramowanie do nauki zdalnej)
Zakupiony sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter