Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19


O projekcie

Numer umowy: PS-III.K.2020.22 z dnia 31 lipca 2020 roku
Okres realizacji projektu: do 31 sierpnia 2020
Całkowita wartość projektu: 332 352,90 złotych
z tego środki UE: 280 107,03 złotych


Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.


Powiat Pilski w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem przekaże wsparcie w zakresie:

- nieodpłatnego użyczenia 105 nowych laptopów z oprogramowaniem dla realizacji zadań w trybie zdalnego nauczania,

- wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne),

- zakupu sprzętu audiowizualnego, wyposażenia miejsca kwarantanny dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile.


Beneficjentami projektu są rodziny zastępcze, rodzinny dom dziecka, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego w Osieku oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pile.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile:

Informacji w sprawie udziela: Cecylia Antczak – pełniąca obowiązki Dyrektora PCPR, tel.  606-834-918 lub (67) 349-12-08.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter