Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości nr 33/35 i 37 w PileTermomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości nr 33/35 i 37 w Pile

Umowa numer IJ19-04861 z dnia 9 czerwca 2020 roku.


Oś Priorytetowa 3: Energia,
Działanie 3.2 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
Poddziałanie 3.2.2 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe
Priorytet inwestycyjny - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

Termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji to pierwszy kwartał 2020 roku
Termin rzeczowego zakończenia realizacji to czwarty kwartał 2021 roku


Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków Starostwa Powiatowego w Pile przy Al. Niepodległości 33/35 i 37 poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 78,76%.
Określając wyżej wymieniony cel bazowano na dwóch podstawowych problemach - wysokim zużyciu energii w budynkach użyteczności publicznej oraz niskim standardzie energetycznym i złym standardzie technicznym budynków, mając także na uwadze zabytkowy charakter jednego z nich. Cel w konsekwencji będzie prowadzić do ochrony środowiska. Realizacja projektu przyczyni się także pośrednio do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Pilskiego dzięki szerokiemu informowaniu o efektach realizowanego przedsięwzięcia.


Zakres projektu obejmuje:
 

Projektem objęte będą dwa budynki należące do Starostwa Powiatowego w Pile, położone przy Al. Niepodległości nr 33/35 i 37:
  • Budynek nr 33/35 (tzw. budynek A i B) jest obiektem zabytkowym, pochodzącym z początku XX wieku. Zakres zaplanowanych prac uwzględnia wymogi konserwatorskie w tym zakresie i obejmuje takie prace jak: ocieplenie dachu i lukarn, wykonanie nowych tynków termomodernizacyjnych, prace związane z odwodnieniem budynku i osuszeniem ścian, wymianę oświetlenia, częściową wymianę okien oraz przebudowa systemów grzewczych w części budynku.
  • Budynek nr 37 (tzw. budynek C), został oddany do użytkowania w 1991 r., 7 kondygnacyjny o wysokości 22,5 m. W ramach termomodernizacji budynku zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę oświetlenia, częściową wymianę okien, przebudowa  systemu grzewczego oraz wykonanie paneli fotowoltaicznych (OZE). Budynki połączone są łącznikiem, w którym zaplanowano wymianę okien, ocieplenie stropodachu i prace termomodernizacyjne.
 
Koszty całkowite wynoszą 6 983 389,88 złotych, na które składają się koszty prac budowlano-instalacyjnych, koszty zakupu urządzeń, koszty nadzorów budowalnych, w tym konserwatorskich.
Koszty kwalifikowane wynoszą 5 143 620,65 złotych 
Koszty niekwalifikowane wynoszą 1 839 769,24 złotych  
Wkład własny sfinansowany zostanie ze środków własnych - 15%, co stanowi 771 543,10  złotych 
Kwota pożyczki wynosi 4 372 077,55 złotych
Powiat Pilski ze środków własnych zabezpieczy także wydatki niekwalifikowalne.

Konferencja prasowa otwierajaca


W środę, 26 sierpnia w imieniu władz Powiatu Pilskiego Eligiusz Komarowski, starosta pilski razem z Arkadiuszem Kubichem, wicestarostą podpisali umowę z wykonawcą na termomodernizację i remont budynków przy alei Niepodległości 33/35 i budynku 37 w Pile, którym została firma NOVA TERM z Piły. Nadzór inwestorski sprawować będzie firma Investa sp. z o.o. z Piły.

Remont będzie gruntowny. Obejmie m.in. naprawę murów i nową elewację (w budynku głównym również odtworzenie i oczyszczenie zabytkowych cegieł), częściową wymianę okien, remont dachów, tarasów, łącznika między budynkami, wejść, wymianę instalacji grzewczej, elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków. W jednej z części budynku zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Remont przewiduje także oświetlenie zewnętrzne budynków, które podkreśli ich walory estetyczne.

- Jako władze Powiatu Pilskiego zdawaliśmy sobie sprawę, że remont budynków jest nieodzowny. Ale czekaliśmy z nim, aby zrealizować najpierw inwestycje na obiektach służących bezpośrednio mieszkańcom. Wybudowaliśmy halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wybudowaliśmy boiska szkolne, zmodernizowaliśmy Stadion Powiatowy przy ul. Okrzei, na ukończeniu jest remont budynku dawnego kina Iskra w Pile. W końcu nadszedł czas na nasze budynki przy al. Niepodległości, które po gruntownej modernizacji zostaną jeszcze podświetlone, a kolory mogą się na nich zmieniać w zależności od obchodzonych świąt państwowych – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski. - Jestem pewien, że będzie to piękne miejsce, tym bardziej że planujemy również kolejne inwestycje, związane z realizacją II etapu projektu Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim, który przewiduje wkomponowanie naszego budynku w teren Wyspy – dodał starosta.
 
- Wyremontujemy zabytkowy budynek w Pile, który stanie się perełką architektoniczną miasta i powiatu. To kolejna ważna inwestycja, którą zrealizuje Powiat Pilski – podkreślił z kolei Arkadiusz Kubich, wicestarosta.  

- Rocznie na ogrzewaniu poczynimy ok. 200 tys. zł oszczędności, co umożliwi nam praktycznie jej ratalną spłatę. Zachęcam inne samorządy, aby korzystały z podobnych możliwości – dodała Karolina Szambelańczyk, dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Pile.  
Termomodernizacja ma się zakończyć do 30 września 2021 r. Wartość prac to ponad 7 mln zł.

Remont będzie współfinansowany z preferencyjnej pożyczki JESSICA2 przeznaczonej na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej w ramach WRPO na lata 2014-2020.