EKO - EDUKACJA W POWIECIE PILSKIM - ETAP II

O projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.04.05.04-30-0005/19
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-06-2020 r. do 30-06-2022 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 090 676,13 PLN
CAŁKOWITE WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 1 728 682,99 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 469 380,53 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 4 „ŚRODOWISKO”
Działania 4.5 „Ochrona przyrody”
Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

PARTNERZY PROJEKTU:
Powiat Pilski:  kwota dofinasowania: 488 424 zł, wartość całego projektu: 706 778 zł
Nadleśnictwo Zdrojowa Góra: kwota dofinansowania: 92 658,81 zł, wartość całego projektu: 134 082,76 zł
Nadleśnictwo Kaczory: kwota dofinasowania: 65 701,44 zł, wartość całego projektu: 95 073,85 zł


Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Pilskiego poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej społeczności lokalnej tak, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe i niedoznające uszczerbku możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej.
 
Opis działań realizowanych w ramach projektu:
ZADANIE 1. Ekologiczna kampania informacyjno - edukacyjna "Eko w domu, eko w pracy, eko na zakupach" skierowana do lokalnej społeczności Powiatu Pilskiego
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-06-01 do 2022-06-30
 
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej wśród mieszkańców Powiatu Pilskiego na temat właściwego postępowania
z odpadami oraz dobrych nawyków proekologicznych, które każdy z nas może stosować w życiu codziennym, aby wspomagać środowisko naturalne.
 
ZADANIE 2. Modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Leśnej Zdrojowa Góra na potrzeby zajęć edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-07-01 do 2021-06-30

W ramach projektu zaplanowano rozszerzenie działalności edukacyjnej Ośrodka o kolejną salę edukacyjną (poprzez adaptację pomieszczenia biurowego i wyposażenie w meble) oraz zakup pomocy dydaktycznych, stworzenie systemu wspomagającego zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem mikroskopów optycznych z kamerami
i doposażenie sali w materiały edukacyjne.
 
ZADANIE 3. Ekologiczna kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży Powiatu Pilskiego
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-01-01 do 2022-06-30

W ramach projektu zaplanowano 60 lekcji plenerowych - wyjazdów edukacyjnych, w których weźmie udział ok. 2000 osób. Miejsca lekcji plenerowych zaplanowano tak, aby zaprezentować uczestnikom praktyczne aspekty związane z segregacją i utylizacją odpadów (spalarnia) oraz przekazać teoretyczne wiadomości związane
z wpływem człowieka na środowisko (lekcje w Poznańskim Parku Naukowo - Technologicznym czy Ośrodkach Edukacji prowadzonych przez Nadleśnictwa).
 
ZADANIE 4. Doposażenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej (PCEE) w Pile w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć oraz realizacja zajęć edukacyjnych
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-01-01 do 2022-06-30

W ramach projektu zaplanowano doposażenie Centrum w wysokiej jakości sprzęt elektroniczny, który pozwoli na prowadzenie zajęć w zakresie badania pogody,
z wykorzystaniem posiadanej przez PCEE stacji meteorologicznej, a także na prowadzenie zajęć w formie odpowiadającej zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez dzisiejszą młodzież, czyli zajęć prowadzonych na sprzętach komputerowych (w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie, sprzęt elektroniczny, wizualizery, wyświetlacze 3D itp.).
 
ZADANIE 5. Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Pile
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-03-01 do 2021-08-31

W ramach projektu zaplanowano utworzenie edukacyjnej ścieżki dydaktycznej na temat ekologii i ochrony środowiska. Planowana jest nowoczesna konstrukcja łącząca wypoczynek z prezentacją treści edukacyjnych. Dzięki realizacji inwestycji powstanie miejsce do prowadzenia plenerowych zajęć z ekologii, które udostępniane będzie wszystkim szkołom ponadgimnazjalnym prowadzonym przez Powiat Pilski (8 placówek w Pile). Będzie to miejsce ogólnodostępne także dla okolicznych mieszkańców. Ze względu na treści prezentowane na elementach instalacji oraz ich formę w postaci gier i zabaw możliwe będzie zarówno opracowanie scenariuszy zajęć prowadzonych na ścieżce (dla uczniów), jak i autoedukacja realizowana przez osoby zwiedzające ścieżkę.
 
ZADANIE 6. Ekologiczny projekt budowy edukacyjnej ścieżki dydaktycznej oraz szkolnego ogrodu dydaktycznego "Raj dla owada" realizowany przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Pile
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-03-01 do 2021-08-31

W ramach projektu zaplanowano utworzenie edukacyjnej ścieżki dydaktycznej oraz ogrodu dydaktycznego "Raj dla owada". Ogród przyczyni się do urozmaicenia przestrzeni szkolnej, rozwinie postawy proekologiczne uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego. Nauczy szacunku dla przyrody i jej różnorodności biologicznej, podpowie, jak stworzyć przestrzeń estetyczną oraz przyjazną ludziom i innym stworzeniom. Ogród szkolny to żywa pracownia, w której uczniowie będą prowadzić ciekawe badania, eksperymenty i obserwacje, gdzie mają zapewniony kontakt z żywą przyrodą, jakiego nie zastąpi nawet najlepiej wyposażona pracownia szkolna.
 
ZADANIE 7. Utworzenie Punktu Edukacji Ekologicznej przy Młodzieżowym Domu Kultury ISKRA w Pile
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-03-01 do 2021-08-31

W ramach projektu zaplanowano prace związane z zaadaptowaniem obiektu do potrzeb prowadzenia nowej formy zajęć z edukacji ekologicznej, w tym utworzenie ścieżki edukacyjnej przy budynku MDK w Pile (z hotelem dla owadów, karmnikami dla motyli i stacją meteo), utworzenie instalacji z nawodnieniem dla wiszących ogrodów, utworzenie i wyposażenie oranżerii, w której prowadzone będą zajęcia z roślinoznawstwa, zagospodarowanie patio do potrzeb prowadzenia zajęć zielarskich.
 
ZADANIE 8. Promocja projektu - Powiat Pilski
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-03-01 do 2021-08-31
 
W ramach projektu zaplanowano prowadzenie działań mających na celu informowanie o dofinansowaniu z EFRR oraz o projekcie Eko-Edukacja II w Powiecie Pilskim (w tym zakup i montaż tablic projektowych, informowanie o przebiegu projektu  za pośrednictwem stron internetowych i portali społecznościowych).
 
ZADANIE 9. Rozbudowa ścieżki edukacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Pile
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-03-01 do 2022-01-31

W ramach projektu zaplanowano wyposażenie istniejącej ścieżki w nowoczesne gabloty solarne z planszami dotyczącymi m.in. ochrony przyrody, a także zakup
i montaż zewnętrznego ekranu Led służącego przekazywaniu treści ekologicznych (w tym filmu w ramach kampanii „Eko w domu, Eko w pracy….” oraz informacji szczególnie istotnych z punktu widzenia mieszkańców: dot. stężenia smogu, zagrożeń pogodowych, zbiórek odpadów w gminach powiatu pilskiego, eko porad itp.).
Ścieżka – wzbogacona o wiatę edukacyjną, ławki i pulpity edukacyjne oraz edukacyjne gry plenerowe – będzie uwzględniać wymogi komunikacyjne zwiedzających,
w tym osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZADANIE 10. Promocja projektu - Nadleśnictwo Zdrojowa Góra
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-03-01 do 2021-06-30

W ramach projektu zaplanowano prowadzenie działań mających na celu informowanie o dofinansowaniu z EFRR oraz o projekcie Eko-Edukacja II (w tym zakup
i montaż tablicy projektowej, informowanie o przebiegu projektu  za pośrednictwem stron internetowych i portali społecznościowych).
 
ZADANIE 11. Utworzenie edukacyjnej ścieżki ekologicznej przy Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-03-01 do 2021-08-31

W ramach projektu zaplanowano zamontowanie m.in. tablic edukacyjnych i instalacji (które
informować będą o zasadach segregacji odpadów, odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii, rozkładzie śmieci w czasie, pozyskiwaniu energii oraz zasadach dbania o środowisko), ławek z treściami edukacyjnymi (m.in. o tym skąd bierze się zanieczyszczenie powietrza), "kostek wiedzy". Dodatkowo zaplanowano zakup, montaż i podłączenie 2 lamp solarnych. Instalacja będzie ogólnodostępna.
 
ZADANIE 12. Eko zajęcia w Punkcie Edukacji Ekologicznej przy Młodzieżowym Domu Kultury ISKRA w Pile
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-03-01 do 2022-06-30

W ramach projektu utworzony zostanie Punkt Edukacji Ekologicznej, w ramach którego planuje się prowadzenie zajęć warsztatowych na przyrodniczej ścieżce edukacyjnej, na patio, w oranżerii oraz przy wiszących ogrodach - skierowane do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej (realizacja programów "Zioła wokół nas" oraz "Wiszące ogrody"). PEE będzie prowadził także inne dodatkowe zajęcia ogólnodostępne związane z ekologią i ochroną środowiska, organizował wydarzenia jednodniowe oraz weekendowe, podczas których do celów eko edukacji wykorzystywane będą sprzęty i pomoce dydaktyczne utworzone w PEE przy MDK.
 
ZADANIE 13. Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Leśnictwie Mościska w Nadleśnictwie Kaczory
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-06-01 do 2021-12-31

W ramach projektu zaplanowano instalację 11 tablic edukacyjnych wraz z elementami małej architektury (wiata – duża, mała wiatka, ławostoły),  tabliczek kierunkowych, piktogramów na drzewach na terenie obszarów cennych przyrodniczo w Nadleśnictwie Kaczory.
 
ZADANIE 14. Promocja Projektu - Nadleśnictwo Kaczory
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-06-01 do 2021-12-31

W ramach projektu zaplanowano prowadzenie działań mających na celu informowanie o dofinansowaniu z EFRR oraz o projekcie Eko-Edukacja II (w tym zakup
i montaż tablicy projektowej, informowanie o przebiegu projektu  za pośrednictwem stron internetowych i portali społecznościowych).
 
ZADANIE 15. Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy jeziorze Płocie w Nadleśnictwie Kaczory
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-06-01 do 2021-12-31

W ramach projektu zaplanowano utworzenie ścieżki edukacyjnej wokół jeziora o długości 4,2 km, która byłaby w całości położona na terenie leśnictwa Podlasie (Nadleśnictwo Kaczory). Użytkownicy projektowanego obiektu będą mieli okazję zapoznać się z walorami przyrodniczymi leśnych terenów wokół jeziora, jak i samego jeziora Płocie, otrzymają informacje z zakresu gospodarki leśnej oraz historii tej okolicy.
 
ZADANIA NADLEŚNICTW:

ZADANIE 2.
Modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Leśnej Zdrojowa Góra na potrzeby zajęć edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2020-07-01 do 2021-06-30

ZADANIE 3.
Ekologiczna kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży Powiatu Pilskiego
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-01-01 do 2022-06-30

ZADANIE 10.
Promocja projektu - Nadleśnictwo Zdrojowa Góra
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-03-01 do 2021-06-30

ZADANIE 13.
Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Leśnictwie Mościska w Nadleśnictwie Kaczory
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-06-01 do 2021-12-31

ZADANIE 14.
Promocja Projektu - Nadleśnictwo Kaczory
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-06-01 do 2021-12-31

ZADANIE 15.
Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy jeziorze Płocie w Nadleśnictwie Kaczory
OKRES REALIZACJI ZADANIA -  od 2021-06-01 do 2021-12-31
 
PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

1. Objęcie wsparciem 3 ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (2 Ośrodków Edukacji Leśnej funkcjonujących przy Nadleśnictwie Zdrojowa Góra i Nadleśnictwie Kaczory oraz Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile).
2. Przeprowadzenie 4 kampanii informacyjno - edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
3. Utworzenie, modernizacja i oznakowanie:
- 6 nowych przyrodniczo - ekologicznych ścieżek edukacyjnych,
- rozbudowa już istniejącej ścieżki przy Starostwie Powiatowym.

Działania edukacyjne będą realizowane w formie edukacji pośredniej i bezpośredniej:
a) edukacja pośrednia: broszury w prasie, wydawnictwa, filmy, wystawa fotograficzna, ścieżki edukacyjne (auto edukacja),
b) kampanie informacyjno- edukacyjne bezpośrednie: zajęcia edukacyjne w Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej, Punkcie Edukacji Ekologicznej, Ośrodku Edukacji Leśniej w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra, wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, ścieżki edukacyjne do zajęć z instruktorem (ok. 60 os.).
 
Wszystkie produkty projektu będą ogólnodostępne i bezpłatne. Powyższe działania prowadzić będą do wzrostu wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowania zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko.
 
W dniu 29 maja 2020 roku przedstawiciele Powiatu Pilskiego - Eligiusz Komarowski Starosta Pilski, Arkadiusz Kubich Wicestarosta Pilski oraz Tomasz Pawłowski Skarbnik - podpisali umowę nr RPWP.04.05.04-30-0005/19-00 o dofinansowanie projektu pn. „Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”. Całkowita wartość projektu wynosi 2 090 676,13 zł.
 

REALIZACJA 

Powiat pilski obejmuje jeden z najpiękniejszych obszarów północnej Wielkopolski. Teren bogaty jest w lasy, jeziora i rzeki, z malowniczą krajobrazowo Doliną Noteci, objętą obszarem chronionym Natura 2000.

Bogactwo natury powiatu pilskiego będzie można podziwiać podczas wystawy „Przyroda powiatu pilskiego. Poznaję, szanuję, chronię”, już w dniach od 7 do 9 maja w Galerii VIVO! w Pile.

Wystawa powstała w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej programu Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim Etap II, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Pile.
W ramach ekspozycji zaprezentowane zostaną niezwykłe ujęcia krajobrazów gmin powiatu pilskiego oraz rzadko spotykanych gatunków roślin i zwierząt.
-  Za pośrednictwem wystawy „Przyroda powiatu pilskiego. Poznaję, szanuję, chronię” chcemy przede wszystkim przypomnieć jak ważna jest troska o naszą planetę, edukacja i kształtowanie prośrodowiskowych zachowań. To od nas przecież zależy, w jakiej formie nasz region zastaną kolejne pokolenia i czy będą one kontynuować ideę szacunku i odpowiedzialności za swoje otoczenie. Galeria VIVO! Piła jest doskonałym miejscem do realizacji tego typu projektów, ponieważ każdego dnia przyciąga wielu odwiedzających. Mamy zatem nadzieję, że ta istotna społecznie inicjatywa dotrze do szerokiego grona odbiorców – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.- Mamy ogromne szczęście, że możemy na co dzień mieszkać, pracować i przebywać w tak malowniczej części Polski. Niestety, w natłoku codziennych obowiązków często brakuje nam czasu, aby w pełni docenić naturalne bogactwo, które nas otacza. Ta wystawa stwarza właśnie okazję, aby choć na moment zatrzymać się i spojrzeć na doskonale znane nam miejsca z zupełnie innej perspektywy, a także docenić piękno naszej małej Ojczyzny - informuje Magdalena Drzewiecka, Center Manager VIVO! Piła.


Serdecznie zapraszamy na wystawę „Przyroda powiatu pilskiego. Poznaję, szanuję, chronię” w dniach od 14 do 16 maja do Galerii Kasztanowa w Pile.


    
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter