"Sukces zawodowy naszym priorytetem"

O projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0034/18
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2019-04-01 do 2020-11-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  346 509,75
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 294 533,28
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych 110 uczniów (77 K) i 10 nauczycieli(10K) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie i oczekiwania regionalnego rynku pracy, realizowanym przy współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym w okresie od 04.2019 do 02.2021r.
 

Projekt polega na:

 • zorganizowaniu szkoleń/kursów oraz staży/praktyk dla uczniów/uczennic
 • zorganizowaniu specjalistycznych i metodycznych szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego
 • doposażeniu pracowni zawodowych w celu zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy.
 
Planowane efekty projektu:
 • wzrost poziomu kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.
 
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
 
 
ZADANIE 1. MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PRACOWNI OBSŁUGI KONSUMENTA W CELU STWORZENIA W SZKOLE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH NATURALNE ŚRODOWISKO PRACY:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2019-11-01
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
 
W efekcie tego zadania wyposażenie i warunki stworzone w pracowni będą zgodne z podstawą programową, a zajęcia praktyczne prowadzone w szkole będą prowadzone według standardów, bez omijania jakichkolwiek elementów z uwagi na brak niezbędnych sprzętów, tak jak dzieje się to na chwilę obecną.
 
 
ZADANIE 2. STAŻE/PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC ORAZ NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W PILE:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-07-01 -  2020-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
 
Uczniowie jak i nauczyciele  wyrażając chęć i zapotrzebowanie na odbycie staży zawodowych ponieważ nawet najlepsze przygotowanie teoretyczne, musi być połączone z wykorzystaniem posiadanej wiedzy w praktyce, zwiększa ich odpowiedzialność jako przyszłych pracowników, rozwój pożądanych przez pracodawców cech pracowniczych: obowiązkowość, punktualność, umiejętność pracy w zespole. Staż jest szansą zdobycia pierwszych poważnych doświadczeń zawodowych, nierzadko bardzo wartościowych, które mogą stać się przepustką do stałej pracy.
 
 
ZADANIE 3. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄC KOMPETENCJE/KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-10-01 - 2020-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
 
Planuje się kursy dla uczniów ZSG:
 • "Organizacja i technika pracy barmana"
 • "Organizacja i technika pracy baristy"
 • "Organizacja i technika pracy sommeliera”
 • "Kurs carvingu”
 • "Kurs florystyki"
 • Zajęcia z organizacji czasu wolnego dla gości hotelowych
 • Zajęcia z organizacji imprez turystycznych w ramach PTSM
 • Zajęcia ,, Młody przedsiębiorca”
 • Zajęcia kulinarne
,,Nowoczesne techniki kulinarne”
,, Kulinarny recykling”
,,Tradycja na talerzu w nowej odsłonie”
,,Sporządzanie napojów”
 
 
ZADANIE 4. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJI/KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI/ NAUCZYCIELEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-10-01 2020-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
 
Planuje się kursy dla nauczycielek/nauczycieli kształcenia zawodowego ZSG:
 • Kurs kelnerski
 • Szkolenie „kuchnia molekularna”
 
Kompetencje osiągnięte przez nauczycieli zostaną wykorzystane w celu modyfikacji i rozszerzenia programu nauczania o dany zakres merytoryczny i efektywnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć. Nauczyciele otrzymają dokumenty potwierdzające ukończenie wsparcia z zakresem merytorycznym.
 
 
ZADANIE 5. DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-10-01 2020-11-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
 
Celem tego zadania będzie dążenie do samodzielności młodych ludzi, pobudzenia w nich zdolności do kierowania własnym życiem i wpływania na bieg spraw. Dzięki spotkaniom stworzona zostanie i realna możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej - poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy, uzyskania informacje o lokalnym rynku pracy, a przede wszystkim zaplanowania własnej kariery zawodowej.
Dzięki spotkaniom z doradcą zawodowym uczniowie/uczennice objęci wsparciem uzyskają:
 • możliwość pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego,
 • obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawie trafności wyborów na kolejnych etapach edukacji,
Biorąc pod uwagę fakt, iż wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia, na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska, a preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu, niezwykle istotnym jest rozszerzenie dotychczasowej oferty w szkoły w zakresie doradztwa zawodowego.

Harmonogram szkoleń w ramach projektu
,,Sukces zawodowy naszym priorytetem” w załączniku do pobrania.
 
 

 

Relacja z warsztatów kulinarnych „Tradycja na talerzu w nowej odsłonie”.

11.03.2020 r. odbyły się zajęcia dla uczniów w ramach projektu „Sukces zawodowy naszym priorytetem”.

W warsztatach wzięli udział  uczniowie klasy 2b i uczennica klasy 1a. Uczestnicy sporządzali potrawy z drobiu i warzyw z wykorzystaniem techniki sous vide. Przygotowali do nich ciekawe dodatki takie jak: ziemniaki cytrynowe, ratatuile oraz sos pomarańczowy. Zamiast tradycyjnej zapiekanki wykonali bruschettę. Wszyscy pracowali z dużym zaangażowaniem a na koniec była oczywiście ocena organoleptyczna.


 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter