„Moja przyszłość moim celem”


O projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0039/18
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od 2019-04-01 do 2021-09-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  663 361,51
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 563 857,28
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych 64 uczniów(31K) i 8 nauczycieli (6K) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie i oczekiwania regionalnego rynku pracy, realizowanym przy współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym w okresie od 04.2019 do 09.2021 r.

Projekt polega na:

  • zorganizowaniu szkoleń/kursów specjalistycznych realizowanych we współpracy z otoczeniem społ.-gosp.,
  • zorganizowaniu staży zawodowych,
  • zorganizowaniu specjalistycznych i metodycznych szkoleń dla nauczycieli,
  • rozszerzenie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej,
  • doposażeniu pracowni zawodowych w celu zapewnienia w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy.
Planowane efekty projektu:
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
  • doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
 
 
ZADANIE 1. DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU TECHNIK EKONOMISTA:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2019-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
W ramach zadania planowane jest:
1. Doposażenie pracowni multimedialnej między innymi w:
- Laptop z oprogramowaniem
- Projektor multimedialny
- Ekran ścienny elektryczny
- drukarka laserowa
- Skaner
2. Doposażenie biblioteczki zawodowej:
a) Podstawowe leksykony, podręczniki ekonomiczne w formie drukowanej oraz ebooki – zestaw
b) Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i MSR
c) Klasyfikacja Środków Trwałych –wersja drukowana (Wyd.ODDK)
 
ZADANIE 2. DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2019-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
Zaplanowano doposażenie pracowni multimedialnej w:
- Laptopy z oprogramowaniem
- Ploter Tnący - drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
- program komputerowy do grafiki corel -15 stanowisk +1
- kamera cyfrowa - 2 szt
- aparat cyfrowy - 3 szt
 
ZADANIE 3. DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU TECHNIK INFORMATYK:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2019-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
W szczególności dotyczy to zakupu zestawów komputerowych do sali 33 oraz komputerów typu all-in-one do wirtualizacji zajęć a także do przeprowadzenia elektronicznego egzaminu zawodowego do sali 28 oraz drukarek laserowych wraz z oprogramowaniem tzn. system operacyjny, pakiet oprogramowania MS Office. Niezbędnym wyposażeniem jest projektor wraz z ekranem projekcyjnym. Dodatkowo zauważono deficyty w wyposażeniu pracowni informatycznych w pomoce dydaktyczne, które należałoby uzupełnić np. w ebooki.
 
ZADANIE 4. EDUKACYJNE SZKOLENIA WYJAZDOWE POZWALAJĄCE NA PODNIESIENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW KIERUNKU TECHNIK INFORMATYK:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2020-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Poznańskie Centrum Informatyczne
 
Zaplanowano następujące edukacyjne szkolenia wyjazdowe dla uczniów:
1. Poznańskie Centrum Informatyczne( PCS-S) - zapoznanie z funkcjonowaniem centrum zabezpieczającego zaawansowane usługi związane z przetwarzaniem danych.
Celem zadania są warsztaty techniczne w Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym.
 
ZADANIE 5. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE/KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2019-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
Zaplanowano następujące szkolenia dla uczniów:
 
1.szkolenie 1kV + egzamin
2.Grafika komputerowa – wektorowa i rastrowa
3.Projektowanie w programie Autocad
4.Projektowanie przemysłowe 3D INVENTOR
5.Kurs języka angielskiego technicznego
 
Dodatkowo zaplanowano kurs on-line:
1. Kurs Arduino- wstęp do elektronik
 
ZADANIE 6. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W PILE (NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH):
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2020-04-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
Zaplanowano poniższe kursy dla nauczycieli/nauczycielek przedmiotów ekonom.:
1. szkolenie System finansowo-księgowy ułatwiający prowadzenie pełnej księgowości Rewizor GT.
2. szkolenie dot. systemu obsługi uproszczonej księgowości Rachmistrz GT.
3. szkolenie dot. systemu sprzedaży - narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego
itp.
4. szkolenia dot. systemu finansowo - księgowego. Rachmistrz nexo.
 
ZADANIE 7. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W PILE (NAUCZYCIELE ODDZIAŁU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY):
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2020-01-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
Praktyka życia gospodarczego, rozwój nowoczesnych technologii, zmieniające się programy nauczania oraz oczekiwania rynku pracy wymagają ciągłego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności merytorycznych i dydaktycznych. Zostanie zorganizowane:
  • Szkolenie grafika komputerowa Photoshop: 
ZADANIA 8. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W PILE (NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW INFORMATYCZNYCH):
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2020-01-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
W ramach projektu przewidziano realizację szkoleń dla 5 nauczycieli/nauczycielek:
1. Kurs stacjonarny dla nauczycieli Grafika komputerowa XL
2. Kurs stacjonarny dla nauczycieli: PHP –tworzenie dynamicznych aplikacji internetowych
 
ZADANIE 9. EDUKACYJNE SZKOLENIA WYJAZDOWE POZWALAJĄCE NA PODNIESIENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW KIERUNKU TECHNIK EKONOMISTA:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2020-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Poznań
Zaplanowane następujące edukacyjne szkolenia wyjazdowe
1. Szkolenie wyjazdowe dot. procesu produkcji - Fabryka Volkswagen Polska w Poznaniu.
2. Szkolenie wyjazdowe dot. usług typu Business Process Offshoring (BPO) - Centrum finansowo- księgowego IKEA Poznań.
 
ZADANIE 10. EDUKACYJNE SZKOLENIA WYJAZDOWE POZWALAJĄCE NA PODNIESIENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW/UCZENNICKIERUNKU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2020-12-31
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Warszawa
 
W ramach wyjazdu U będą mogli skorzystać z prelekcji i wykładów w ramach RemaCongress, zapoznać się z ofertą kilkuset dostawców z kilkudziesięciu krajów. U zobaczą nowości produktowe oraz najnowsze rozwiązania technologiczne. Podczas Targów U wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z branży reklamowej i poligraficznej. Marketing, sprzedaż, grafika, e-commerce to tylko przykładowe zagadnienia z kilkunastu wykładów przeprowadzonych w ramach cyklu prelekcji.
 
ZADANIE 11. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE/KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2020-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
Zaplanowane zostały następujące szkolenia dla uczniów/uczennic:
1. kurs Grafika komp.
2. Kurs Photoshop- narzędzia nawigacji ,retusz , selekcja, fotomontaże, zapoznanie z funkcją i narzędziami programu.
Zajęcia dod. prowadzone przez N zatr. w ZSE:
1. Grafika komputerowa wektorowa
2. Warsztaty fotografii reklamowej
 
ZADANIE 12. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE/KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2019-04-01 - 2020-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
Zaplanowane następujące szkolenia dla uczniów/uczennic
1. kurs ”Księgowość komput. z elementami kadr i płac”
2. Sprawozdawczość finansowa
 
ZADANIE 13. STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC:
OKRES REALIZACJI ZADANIA –2019-07-01- 2021-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
 
Uczniowie/uczennice wyrażając chęć i zapotrzebowanie na odbycie staży zawodowych ponieważ nawet najlepsze przygotowanie teoretyczne, musi być połączone z praktyką, co zwiększa ich odpowiedzialność jako przyszłych pracowników, wpływa na rozwój pożądanych przez pracodawców cech pracowniczych: obowiązkowość, punktualność, umiejętność pracy w zespole. Takie doświadczenie z pewnością zwiększy szanse uczniów/uczennic na podjęcie pracy .
 
 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter