Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów

Tytuł projektu:  Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów

O projekcie:
Umowa zobowiązuje do realizacji zatwierdzonego przez Zleceniodawcę zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów, w ramach programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury – GAMMA KAMERA SPECT-CT, wartość brutto 1 896 264,00 zł, w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia 1 592 861,76 zł, wkład własny 303 402,24 zł.

NR PROJEKTU: nie dotyczy
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  30.10.2014 r. – 31.12.2014 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 896 264,00 zł brutto
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: nie dotyczy
PARTNERZY PROJEKTU: nie dotyczy
NR I DATA PODPISANIA UMOWY  DOFINANSOWANIE PROJEKTU: Umowa nr 1/15/49/2014/348/1236 na realizację programu zdrowotnego zawarta dnia 30 października 2014 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Zdrowia reprezentowanym przez Joannę Klikowską – Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10 grudnia 2013r. a Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica reprezentowanym przez Rafała Fonferek-Szuca – Dyrektora
 
Projekt realizowany w ramach: programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
Część:  46 – Zdrowie
Dział:  851 – Ochrona Zdrowia,
Rozdział: 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Cel projektu:
Celem umowy był zakup specjalistycznego sprzętu GAMMA KAMERA SPECT-CT do Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Projekt polega na:
Zakup specjalistycznego sprzętu GAMMA KAMERA SPECT-CT do Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Rezultaty projektu:
Zleceniobiorca zobowiązuje się za lata 2015 – 2017 do przekazywania Zleceniodawcy każdorazowo w terminie do dnia 31 stycznia następującego roku budżetowego informacji dotyczących wykorzystania zakupionego w ramach umowy sprzętu w danym roku.
Zapisz się na newsletter