Fachowy praktyk i praktyczny fachowiec w gastronomii.Tytuł projektu: Fachowy praktyk i praktyczny fachowiec w gastronomii.

O projekcie:
NR   PROJEKTU:   2016-1-PL01 - KA102 - 024702
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 15 listopada 2016 r. - 14 czerwca 2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:   192 241, 18  PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  192 241, 18  PLN
PARTNERZY PROJEKTU:    FEDERACION PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MINUSVALIDOS FISICS Y ORGANICOS DE CORDOBA 
CALLE MARIA MONTESSORI  S/N,  14011, CORDOBA, Spain
NR I DATA PODPISANIA UMOWY O  DOFINANSOWANIE PROJEKTU:
POWERVET- 2016-1-PL01-KA102-024702  z dnia 30 listopada 2016 r.
 
Projekt jest realizowany na zasadach Programu Erasmus+, a finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konkurs 2016
Program:  Erasmus +
Akcja kluczowa:  Mobilność edukacyjna
Akcja:  Mobilność osób uczących się i pracowników
Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Konkurs : 2016
Sektor:  Kształcenie i szkolenie zawodowe programu Erasmus +
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) w ramach projektu ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych ucznia i pracownika branży usługowo-gastronomicznej
Cele szczegółowe projektu to:
 • elastyczne reagowanie na potrzeby rynku pracy, otwartość na idee uczenia się przez całe życie oraz mobilność edukacyjna i zawodowa absolwentów
 • partycypowanie w praktykach zawodowych poza granicami kraju jako doskonała okazja na wyrównanie szans uczniów pochodzących z terenów wiejskich i małych miast na europejskim rynku pracy,
 • uświadomienie, iż nauka zawodu na wysokim poziomie jest doskonałym początkiem kariery zawodowej, nie tylko na rynku krajowym, ale także zagranicznym,
 • urozmaicenie kształcenia zawodowego poprzez zagraniczne praktyki zawodowe
 • nabycie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych w obrębie pracy zawodowej jako doskonała podwalina do rozwoju dalszej kariery w branży usługowo- gastronomicznej,
 • podniesienie poziomu umiejętności zawodowych co zapewni możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy,
 • nabycie przez uczniów umiejętności społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej,co przyczyni sie do lepszej interakcji zinnymi pracownikamii pracodawcami,
 • nabycie i ugruntowanieumiejętności językowych, coprzyczyni sie do lepszej zdawalności egzaminów zewnętrznych lub zdobycie dodatkowych certyfikatów językowych,
 • zwiększenie się frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych w związku z chęciąuczestnictwa w ciekawych zajęciach,
 • nawiązanie przez uczniów nowych znajomości i przyjaźni w ramach współpracyz przedstawicielami innych krajów Unii Europejskiej.
 
Projekt polega na przeprowadzeniu :
 • warsztatów z zakresu sporządzania potraw cateringowych w pracowniach technologicznych w Zespole Szkół Gastronomicznych,
 • kursu języka angielskiego,
 • kursu języka hiszpańskiego, umożliwiającego uczniom przyswojenie podstawowych zwrotów oraz słownictwa nieodzownego w pracy w hiszpańskojęzycznym zespole pracowników,
 • zajęcia o charakterze kulturowym,
 • przeprowadzenie wstępnej rekrutacji uczestników projektu,
 • działań mających na celu logistyczne rozplanowanie wyjazdu uczniów na staż  
 • wyjazd uczestników projektu do Kordoby, odbycie przez uczniów staży zawodowych w zakładach zaproponowanych przez partnera projektu,
 • uczestnictwie  w zaplanowanych wycieczkach fakultatywnych oraz tych zorganizowanych w miejscu pobytu,
 • systematycznym monitorowaniu pobytu przez uczestników w formie dzienniczków praktyk, zdjęć i filmów z wycieczek,
 • ewaluacji projektu polegającej na sporządzeniu całościowego sprawozdania z pobytu  w  oparciu o materiały zebrane przez praktykantów,
 • wykonanie prezentacji i jej przedstawienie społeczności szkolnej,
 • opis i promocja projektu poprzez artykuł w lokalnej prasie oraz ewentualny reportaż w telewizji regionalnej,
 • przedstawienie sprawozdania merytorycznego radzie pedagogicznej przez opiekunów stażystów przebywających wraz z młodzieżą w Hiszpanii,
 • zapewnienie uczniom otrzymania dokumentu Europass Mobilność oraz Europass-Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe,
 • sporządzenie wraz z uczniami uczestniczącymi w projekcie dokumentu Europass CV.
 
Rezultaty projektu:
 • podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczestników projektu,
 • wpływ na jakość i wyniki zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminy maturalne,
 • możliwość podniesienia umiejętności o charakterze zawodowym oraz interpersonalnym, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie ich atrakcyjności na europejskim rynku pracy,
 • dzielenie się swym doświadczeniem z innymi uczniami naszej,
 • doświadczenie merytoryczne oraz pedagogiczne zdobyte podczas wyjazdu pozwoli na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły oraz na podniesienie jakości i efektów pracy z uczniami przygotowującymi się do zdobycia zawodu i wkroczenia na ścieżkę kariery w dziedzinie żywienia i usług gastronomicznych,
 • dzielenie się swym doświadczeniem przez nauczycieli – opiekunów,
 • nawiązanie współpracy z partnerem zagranicznym spowoduje nie tylko podniesienie prestiżu naszej szkoły w kraju, ale również na arenie międzynarodowej,
 • udział w projekcie umożliwi obu partnerom możliwość podzielenia się wiedzą na temat kuchni hiszpańskiej – śródziemnomorskiej.
Zapisz się na newsletter