Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)Tytuł projektu: ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)”

O projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.06.01.00-30-0006/17
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 883 591,81 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 601 053,04 PLN
PARTNERZY PROJEKTU: BRAK
NR I DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: RPWP.06.01.00-30-0006/17-00  z dnia 28.04.2017r.  
 
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: „6” „Rynek pracy”
Działania: „6.1” „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ”
Poddziałania: BRAK
Programu Operacyjnego: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest aktywizacja od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 288  osób bezrobotnych (149 kobiet i 139 mężczyzn) powyżej 29 roku życia (definiowanych jako osoby, które ukończyły 30 rok życia), zarejestrowanych w PUP w Pile z ustalonym I lub II profilem pomocy, należących co najmniej do jednej z poniższych kategorii: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach lub osób  w wieku 50 lat i więcej.

Projekt polega na:
W ramach projektu jego uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:
- pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego (288 osób),
- staży (238 osób),
- dofinansowania w formie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (20 osób),
- zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (10 osób),
- zatrudnienia na stanowiskach pracy utworzonych w ramach refundacji pracodawcom
  kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy (10 osób),
- szkoleń zawodowych (10 osób).
 
 Rezultaty projektu:
Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem, które określone zostanie dzięki profilowaniu pomocy oraz wypracowaniu Indywidualnego Planu Działania. 20 przedsiębiorczych osób otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.  Ponadto zakłada się osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej dla osób: z niepełnosprawnościami na poziomie 33%, o niskich kwalifikacjach na poziomie 38%, długotrwale bezrobotnych- 30%, kobiet na poziomie 39% oraz dla osób
w wieku 50 lat i więcej na poziomie 33%. Efektywność zatrudnieniowa mierzona będzie wyłącznie wśród tych uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką  i podjęli zatrudnienie w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie, na okres co najmniej 90 dni.
 
Zapisz się na newsletter