Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)


Tytuł projektu:  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)

O projekcie:
NR PROJEKTU: POWR.01.01.01-30-0019/17
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 698 629,80 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 274 405,20 PLN
PARTNERZY PROJEKTU: BRAK
NR I DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: POWR.01.01.01-30-0019/17-00 z dnia 27.04.2017r.
 
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: „I” „Osoby młode na rynku pracy”
Działania: „1.1” „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe”
Poddziałania: „1.1.1”„Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego: „Wiedza Edukacja Rozwój”

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pilskim.

Projekt polega na:
Projekt zakłada  aktywizację zawodową 342 osób bezrobotnych (w tym 189 kobiet)
w wieku 18-29 lat należących do kategorii NEET (nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nieszkolących się w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych). Wsparcie w ramach projektu otrzyma co najmniej 110 osób długotrwale bezrobotnych, 4 osoby z niepełnosprawnościami, 202 osoby o niskich kwalifikacjach.  Przewiduje się, że uczestnicy projektu aktywizowani będą w formie:
 
- pośrednictwa pracy (342 osoby),
- poradnictwa zawodowego (152 osoby),
- staży (134 osoby),
- bonów stażowych (40 osób),
- szkoleń zawodowych (103 osoby),
- dofinansowania w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (49 osób),
- bonów na zasiedlenie (16 osób).
 
Rezultaty projektu:
Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem, które określone zostanie dzięki profilowaniu pomocy  oraz wypracowaniu Indywidualnego Planu Działania. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie pracy przez co najmniej 105 uczestników. 49 przedsiębiorczych osób otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto zakłada się osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej dla osób: z niepełnosprawnościami na poziomie 17%, o niskich kwalifikacjach na poziomie 48%, długotrwale bezrobotnych- 35% oraz dla osób niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup na poziomie 43%. Efektywność zatrudnieniowa mierzona będzie wyłącznie wśród tych uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką  i podjęli zatrudnienie w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie, na okres co najmniej 90 dni.Zapisz się na newsletter