Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska - droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą


Operacja pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska - droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zrealizowana została przez Powiat Pilski.

Miała ona na celu zwiększenie dostępności i wykorzystania niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Wieś Ujska – droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przewidywane wyniki operacji:
W wyniku realizacji operacji powastała ścieżka rowerowa długości 380 metrów oraz osiągnięte zostały/zostaną następujące wskaźniki:
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej: 1 szt.
Liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury: 815 osób
Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: wartość docelowa 2500 osób (500 osób rocznie)

„Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P
na odcinku Nowa Wieś Ujska - droga krajowa nr 11
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
 
O projekcie:

UMOWA O PRZYZNANIE POMOCY NR 00368-6935-UM1510625/17 zawarta w dniu 24.07.2017r.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 24.07.2017 – 31.07.2018 r.
CAŁKOWITA KWOTA DOFINANSOWANIA: 111 714,00 PLN
 
Opis projektu:

Zakres prac, które zostały wykonane w ramach realizacji projektu obejmuje:
- budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska – droga krajowa nr 11, w tym:
  • roboty ziemne, krawężniki, obrzeża
  • podłoża i nawierzchnie
- zakup i montaż tablicy edukacyjno – informacyjnej -  tablica prezentująca informacje na temat miejscowości, przez którą będzie biegła ścieżka.
- koszty ogólne projektu - koszt wykonania dokumentacji technicznej.

W imieniu Powiatu Pilskiego jednostką realizującą operację jest Powiatowy Zarząd Dróg.
Ścieżka rowerowa ma charakter ogólnodostępny i niekomercyjny.
Grupą docelową są mieszkańcy regionu, w tym głównie mieszkańcy Nowej Wsi Ujskiej i Chrustowa oraz turyści odwiedzający region z całej Wielkopolski i kraju.
 
.............................

PRACE PRZY
REALIZACJI PROJEKTU „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P  na odcinku Nowa Wieś Ujska - droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ZAKOŃCZONO.