Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach Powiatu Pilskiego poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej 570 uczniów i uczennic, wsparcia 47 nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i językowych oraz wyposażenia szkół w sprzęt do prowadzenia zajęć matematyczno – przyrodniczych w okresie od 01.08.2017r. do 28.02.2019r.

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWP.08.01.02-30-0199/16
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-08-2017r. do 28-02-2019r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 576 647,91 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 490 150,72 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach Powiatu Pilskiego poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej 570 uczniów i uczennic, wsparcia 34 nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i językowych oraz wyposażenia szkół w sprzęt do prowadzenia zajęć matematyczno – przyrodniczych w okresie od 01.08.2017r. do 28.02.2019r.

Projekt polega na:

 • zorganizowaniu dodatkowych zajęć specjalistycznych w laboratoriach, zajęć wyrównawczych, tworzeniu kółek zainteresowań oraz wycieczek edukacyjnych opartych na indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych uczniów objętych wsparciem,
 • zorganizowaniu specjalistycznych i metodycznych szkoleń dla nauczycieli z zakresu prowadzenia doświadczeń i eksperymentów oraz prowadzenia zajęć z języków obcych,
 • doposażeniu pracowni biologicznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych i matematycznych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.
Planowane efekty projektu:
 • wzrost poziomu kompetencji kluczowych uczniów objetych wsparciem,
 • wzrost kompetencji nauczycieli objetych wsparciem w zakresie prowadzenia doświadczeń i eksperymentów oraz prowadzenia zajęć z języków obcych,
 • doposażenie szkół (szkolnych pracowni) w sprzet oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć.
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
ZADANIE 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE – REALIZACJA WSPARCIA DLA UCZNIÓW:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.08.2017 – 31.01.2019
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
 
 • Zajęcia dodatkowe dla uczniów, w tym laboratoria, zajęcia interdyscyplinarne i kółka zainteresowań
 • Zajęcia pozaszkolne (wycieczki edukacyjne realizowane metoda eksperymentu)

ZADANIE 2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PIŁCE SIATKOWEJ W PILE – REALIZACJA WSPARCIA DLA UCZNIÓW:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.08.2017 – 31.01.2019
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej W Pile
 
 • Zajęcia dodatkowe dla uczniów, w tym zajęcia wyrównawcze, laboratoria i kółka zainteresowań
 • Zajęcia pozaszkolne (wycieczki edukacyjne realizowane metoda eksperymentu)

ZADANIE 3. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE– REALIZACJA WSPARCIA DLA UCZNIÓW:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.08.2017 – 31.01.2019
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile
 
 • Zajęcia dodatkowe dla uczniów, w tym zajęcia wyrównawcze, zajęcia interdyscyplinarne i kółka zainteresowań
 • Zajęcia pozaszkolne (wycieczki edukacyjne realizowane metoda eksperymentu)

ZADANIE 4. ZESPÓŁ REALIZACJA WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.08.2017 – 31.07.2018
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania
 
 • Szkolenie w zakresie „Metoda eksperymentu w obszarze przedmiotów matematyczno – przyrodniczych”
 • Szkolenie w zakresie „Nauczanie metodą projektu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych”
 • Szkolenie w zakresie „ Jak realizować zajęcia z języka obcego”
 • Warsztaty metodyczne z chemii
 • Warsztaty metodyczne z biologii

ZADANIE 5. DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W SPRZĘT DO PRACOWNI MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH:
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.08.2017 – 31.01.2018
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – zgodnie z poniżej wymienionym zakresem doposażenia
 
 • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej W Pile – doposażenie pracowni biologicznej
 • Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – doposażenie pracowni chemicznej, fizycznej, biologicznej i geograficznej
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile - doposażenie pracowni matematycznej i geograficznej
 

Zajęcia w ramach projektu "Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment" - Zespół Szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile

W dniu  19 września 2017 r. odbyły się zajęcia pn. "Metoda Eksperymentu", które prowadziła pani Bożena Kaczmarek.

Zajęcia w ramach projektu

W dniu 2 i 3 października 2017 roku odbyły sie zajęcia interdyscyplinarne z matematyki i geografii pn."Metoda eksperymentu".

Pierwszego dnia uczestniczki spotkania zmierzyły się z problemem badawczym dotyczącym roli dżdżownic w użyźnianiu gleby oraz obserwowały na ile intensywnie dżdżownice mieszają piasek z glebą w różnych wariantach grubości warstw piachu. Następnego dnia odbyły się zajęcia z terenoznawstwa, których celem było wykonanie pomiarów prędkości przepływu rzeki Gwdy oraz szerokości jej koryta. 


Zajęcia interdyscyplinarne z matematyki i geografii pt.

Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu "Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment" - Zespół Szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile.

Wyjazd do Rogalina i Kórnika.

25 maja 2018 r. uczniowie liceum ogólnokształcącego uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”. Uczniowie zwiedzali Pałac w Rogalinie, Zamek w Kórniku i wzięli udział w lekcji w arboretum pt. "W naturze nic nie ginie - obieg materii w ekosystemie".

Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu "Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment" - Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.
 
Wyjazd do Gniezna, Biskupina i Ostrowa Lednickiego.

W dniach 22-23.05.2018r. klasa I G udała się na wycieczkę do Gniezna, Biskupina i Ostrowa Lednickiego w ramach projektu " Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment". Uczniowie mieli szansę zwiedzić słynną Katedrę Gnieźnieńską oraz poznać życie i zwyczaje pierwszych osadników w Biskupinie. Klasa mogła zintegrować się dzięki wieczornym śpiewom i tańcom przy ognisku. Następnego dnia młodzież udała się do Ostrowa Lednickiego, gdzie znajduje się stanowisko archeologiczne oraz prawdopodobne miejsce Chrztu Polki. Uczniowie klasy I G wrócili do domów szczęśliwi, zadowoleni i wzbogaceni o porcję wiedzy dotyczącej początków Państwa Polskiego.
Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu "Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment" - Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Pile.
 
Wyjazd do Szreniawy.
 
W ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment" uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej wybrali się na wycieczkę do Narodowego Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.