MOŻESZ WIĘCEJ – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. 154 uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, uczących się w szkole podstawowej i gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile oraz podniesienie kompetencji 20 nauczycieli w obszarze dydaktyki specjalnej z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania ucznia z prawidłowymi zaburzonym rozwojem.

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWP.08.01.02-30-0199/16
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-07-2018r. do 30-06-2019r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 248 080,54 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 210 868,45 PLN
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. 154 uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, uczących się w szkole podstawowej i gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile oraz podniesienie kompetencji 20 nauczycieli w obszarze dydaktyki specjalnej z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania ucznia z prawidłowymi zaburzonym rozwojem.

Projekt polega na:

 • zorganizowaniu zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe matematyczno – przyrodnicze oraz umiejętności pracy zespołowej, uczniów i uczennic z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • zorganizowaniu zajęć dodatkowych ukierunkowanych na indywidualne wsparcie rozwoju uczniów i uczennic z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • szkoleniach dla nauczycieli podwyższających kompetencje w zakresie metod nauczania
 • uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażeniu pracowni w sprzęt.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:


ZADANIE 1 – SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI PODWYŻSZAJACE KOMPETENCJE W ZAKRESIE METOD NAUCZANIA UCZNIÓW I UCZENNIC ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
 

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.07.2018 – 30.09.2018
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – zostanie wskazane niezwłocznie po wyborze wykonawcy

 • MODUŁ I – prowadzenie zajęć zgodnie z zasadami neurodydaktyki w oparciu o metodę eksperymentu.
 • MODUŁ II -warsztaty z prowadzenia zajęć w sali doświadczania świata i ogrodzie polisensorycznym
 • MODUŁ III – szkolenie na bazie metody integracji sensorycznej, ukierunkowane na techniki pracy z uczniami z zaburzeniami.

ZADANIE 2 – ZAJĘCIA DODATKOWE ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE ORAZ UMIEJĘTNOŚCI PRACY ZESPOŁOWEJ UCZNIÓW I UCZENNIC Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM
 

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.09.2018 – 30.06.2019
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile, ul. Śniadeckich 27, 64-920 Piła

 
 • MODUŁ I -młody odkrywca: geografia + przyroda
 • MODUŁ II -młody odkrywca: chemia + fizyka
 • MODUŁ III -młody odkrywca: matematyka
 • MODUŁ IV -gry zespołowe i choreoterapia

ZADANIE 3 – ZAJĘCIA DODATKOWE UKIERUNKOWANE NA INDYWIDUALNE WSPARCIE ROZWOJU UCZNIÓW I UCZENNIC Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM
 

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.09.2018 – 30.06.2019
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile, ul. Śniadeckich 27, 64-920 Piła

 
 • MODUŁ I -zajęcia korekcyjno kompensacyjne
 • MODUŁ II -zajęcia w Sali doświadczania świata
 • MODUŁ III -zajęcia z integracji sensorycznej
 • MODUŁ IV -zajęcia z rozwoju motoryki małeji dużej
 • MODUŁ V – logo terapia
 • MODUŁ VI – gimnastyka korekcyjna
Zapisz się na newsletter