6-17 lipca konsultacje społeczne „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”

Data: 06-07-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

6-17 lipca konsultacje społeczne   „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”
Powiat Pilski informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door”.
 
Starosta Pilski Eligiusz Komarowski zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przygotowania dokumentu pn. „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door w Powiecie Pilskim”.
 
Niniejsze konsultacje mają pomóc Powiatowi Pilskiemu w przygotowaniu diagnozy potrzeb mieszkańców Powiatu w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz opracowaniu kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w tym zakresie.
 
Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych w Powiecie Pilskim, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek edukacyjnych, kulturalnych, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony.
 
Ankieta jest anonimowa, kierowana do osób starszych, chorych i mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na: ograniczoną sprawność w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne. Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców Powiatu w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz stanowić będą podstawę do opracowania diagnozy potrzeb.
 
Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.
 
Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych
 
Konsultacje rozpoczną się dn. 6 lipca 2020 roku i potrwają do dn. 17 lipca 2020 r., przy czym odbywać się będą w formie:
 
  1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, aleja Niepodległości 37, 64-920 Piła w sekretariacie
 
  1. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email pcpr_pila@pro.onet.pl
 
  1. Zbierane w postaci ankiety elektronicznej pod adresem https://www.powiat.pila.pl/ANKIETA
 
Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie BIP Powiatu Pilskiego i na stronie PCPR w Pile.
 
Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.
 
Osoba odpowiedzialna
Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Powiatu Pilskiego/PCPR w Pile  jest Bartłomiej Lewicki tel. 67-349-12-08
 
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONSULTACJACH I WYPEŁNIENIE ANKIET
 
Przeprowadzenie niniejszej analizy stanowi obowiązkowy element wniosku o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizującego projekt pozakonkursowy pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  na lata 2014-2020,  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
 
 
 

 
Zapisz się na newsletter